A Nemzetközi Rádióamatőr Egyesület (IARU) 1. Körzetének 23. Konferenciája

Írta: Berzsenyi László, HA5EA. Beküldve: Hírek

Szeptember 20. - 26. között a bulgáriai Albena üdülőhelyen tartotta 3 évente esedé­kes konferenciáját az IARU - Európát, Afrikát és a Közel-Keletet magába foglaló - 1. Körzete. A Bolgár Rádióamatőr Szövetség (BFRA) által szervezett konferencián 43 tagszövetség küldöttel és további 17 tagszövetség meghatalmazottal képviseltette magát. A MRASZ küldötte a Makedón Szövetséget is képviselte, meghatalmazott­ként.

A nyitó plenáris ülésen video üzenetben köszöntötte a résztvevőeket Dr. Hamadoun I. Touré, HB9EHT, a Nemzetközi Távközlési Egyesület (ITU) főtitkára. Rövid köszöntő beszédet mondott: Mátyás Attila igazgató, HB9IAJ/OM1AM, az ITU képviseletében; Tim John Ellam, VE6SH/G4HUA, az IARU elnöke; Hans Blondeel Timmerman, PB2T, az 1. Körzet Végrehajtó Bizottságának (VB) elnöke; Viktor Cenkov, LZ3NN a BFRA elnöke; Encso Goszpodinov, a humanitárius ügyek európai biztosi posztjára bolgár részről jelölt személy képviseletében, valamint Andreana Atanaszova a bolgár Hírközlés szabályozási Bizottság (CRC) elnökének tanácsadója.

A megbeszélések a sokéves gyakorlatnak megfelelően bizottságokban és munkacsoportokban folytak a tagszövetségek által előzetesen beküldött dokumentumok alapján.

 

iaru 2

A viták során kialakult határozati javaslatokat a záró plenáris ülés elé terjesztették, ahol szavazás döntött az elfogadásukról, vagyis az 1. Körzet ajánlásaként (recommendation) jogerőre emelkedésükről.

A konferencia előrehaladást mutatott számos, a rádióamatőröket foglalkoztató kér­désben, mint például a spektrum védelme vagy a rádióamatőrök fogyatkozó számá­nak kezelése. Osztatlan elismerés kísérte azt a sikert, amit Lisa Leenders, PA2LS, az 1. Körzet - maga is nagyon fiatal - Ifjúsági Koordinátora ért el az utánpótlás bővíté­sét célzó akciók területén.

Áttekintettük az IARU 1. Körzet stratégiájával, pénzügyi helyzetével és a tagsággal kapcsolatos legfontosabb kérdéseket, valamint a következő ITU Rádió Világérte­kezleteken képviselendő IARU álláspontot. Különös jelentőségű a zavar kérdések­kel foglalkozó Elektromágneses Kompatibilitás (EMC) Munkacsoport és Politikai Kapcsolatok Munkacsoport (PRC) feladat meghatározásának (ToR) módosítása, ami most konkrét követelményeket ír elő a politikai, kormány- és üzleti szinten történő lobbizásra az EMC szabályozással és a szabványosítással foglalkozó nemzetközi szervezeteknél.

A konferencián született ajánlások három fő területre csoportosíthatók.

1.   Az 1. Körzet szervezeti, működési és általános jellegű kérdései.

Elfogadtuk a 2011-2013. évek auditált pénzügyi beszámolóját és a 2015-2017. évek­re szóló költségvetési tervezetet. Ez utóbbiban - újfajta allokációként - 5000 CHF az Amatőr Rádiózás Jövője projectre, 25000 CHF ifjúsági projectekre és 2000 CHF a most létrehozott Ifjúsági Munkacsoport számára lett biztosítva, ami tükrözi a nem­zetközi szervezet elkötelezettségét az amatőr rádiózás jövője iránt.

Ajánlás született arról, hogy az 1. Körzet évente összejövetelt tart a vészhelyzeti kommunikációról, melynek helyszíne a HamRadio, a németországi Friedrichshafen-ben. Ez nem alternatívája, hanem kiegészítése a Global Amateur Radio Emergency Communications (GAREC) megbeszéléseknek.

A QSL forgalomra vonatkozó ajánlás - az irodák terheinek csökkentése érdekében, ill. a felesleges lap megsemmisítések elkerülése érdekében - felszólítja a rádióama­tőröket, hogy világosan közöljék a QSL-lel kapcsolatos szándékaikat az éterben, honlapokon és a főbb online adatbázisokban. Fogadjanak el e-mail kéréseket is az irodai lapokra és nagy számú összeköttetés esetén vegyék figyelembe az OQRS (in­ternetes lap igénylési rendszer) ill. egyéb elektronikus rendszerek (pl. LoTW) al­kalmazásának lehetőségét. Csak akkor küldjenek lapot, ha a QSO-ban erről meg­egyeztek, vagy ha az ellenállomás lapját megkapták, valamint akkor, ha az OQRS- en ill. e-mailen lapot kértek tőlük. Az irodák lap-válogatásának megkönnyítésére - német javaslatra - az 1. Körzet VB megvizsgálja digitális kódok alkalmazását a la­pokon meglevő címkékre nyomtava, ami lehetővé teszi automatikus szortírozó gé­pek használatát.

Az adminisztrációs egyes szervezeti kérdésekkel foglalkozó bizottság, az RH állandó bizottság, az URH/UHF/mikrohullámú állandó bizottság, valamint a konferencián létrehozott EMC állandó bizottság feladatul kapta, hogy mindegyikük, külön, olyan on-line archívumot hozzon létre és tartson fenn, amely lehetővé teszi az összes ha­tályban levő ajánlás letöltését.

Ajánlás született arról, hogy az alábbi szöveg kerüljön be mind az URH, mind az RH Managerek kézikönyvébe:

„Távvezérléssel történő forgalmazáson az a forgalom értendő, ahol adóengedéllyel rendelkező amatőr távolból működő terminálról vezérel amatőr állomást. Ami­kor az állomást távolból vezérlik, a következő feltételeknek kell teljesülni:

1.Azon ország szabályozó hatóságának kell engedélyeznie, vagy legalábbis nem tiltania a távvezérléssel történő forgalmat, ahol az állomás elhelyezke­dik.

2.Azt a hívójelet kell használni, amelyet annak az országnak a szabályozó ható­sága ad ki, amelyben az állomás elhelyezkedik. Ez érvényes, függetlenül az operátor tartózkodási helyétől.

3.Megjegyzendő, hogy az SC11_C4_07 ajánlás értelmében a tagszövetségek­nek fel kell hívniuk tagjaik figyelmét arra, hogy a T/R 61-01 megállapodás csak azokra vonatkozik, akik saját hívójelüket a megfelelő ország prefix-szel használva ténylegesen abban az országban tartózkodnak, nem pedig a távve­zérléssel történő forgalmazásra.

4.A versenyeken és diploma programokban résztvevő távvezérelt állomásokra vonatkozó követelmények a különböző verseny- és diploma programok szer­vezőinek hatáskörébe tartoznak.”

iaru 3

A záró plenáris ülésen a bizottságok és munkacsoportok (mcs.) vezetői továbbá a koordinátorok beszámolóit elfogadva megválasztottuk vagy újraválasztottuk az e tisztségekre jelölteket a következők szerint:

ERC elnök: Colin Thomas, G3PSM

ARDF mcs. elnök: Jiri Maracek, OK2BWN

Vészhelyzeti kommunikáció koordinátora: Greg Mossup, G0DUB

RH jeladó koordinátor: Martin Harrison, G3USF

HST mcs. elnök: Ivan Ivanov, LZ1PJ

Monitor Rendszer (MS) mcs.elnök: Wolfgang Hadel, DK2OM A Fogyatékkal Élő Amatőrök Nemzetközi Programjának (IPHA) koordinátora: Rizkallah Azrak, OD5RI

Szabályozási ügyek koordinátora: Peter Frey, HB9MQM

A Rádióamatőr Szolgálat Támogatása (STARS) mcs. elnöke: Jean-Jacques Niava, TU2OP

Ifjúsági mcs. elnök: Lisa Leenders, PA2LS

A Rádióamatőr Űrkutatás (ARSPEX) mcs. elnöke: Stefan Dombrowski, ON6TI

EMC állandó bizottság elnöke: Christian Verholt, OZ8CY

PRC mcs. elnök: Thilo Kotz, DL9KCE

RH állandó bizottság elnöke: Ulrich Müller, DK4VW

URH/UHF/Mikrohullámú állandó bizottság elnöke: Jacques Verleijen, ON4AVJ Amatör Rádió Megfigyelő Szolgálat (AROS) koordinátora: Mark Jones, G0MGX

Közfelkiáltással fogadtuk el Gaston Bertels, ON4WF jelölését a Roy Stevens, G2BVN Memorial Trophy kitüntetésre.

2.    Sávtervek

Elfogadtuk a 630m-es sáv felosztását a következők szerint:

472 - 475 kHz csak CW, max. sávszélesség 200 Hz 475 - 479 kHz CW és digitális adásmódok

Határoztunk arról, hogy a sávokban a koordinált vészhelyzeti és katasztrófa védelmi gyakorlatok ideje alatt, kezelő nélküli állomásokon keresztül is lehessen üzeneteket küldeni, de a sávszélesség nem haladhatja meg a 2700 Hz-et;

A 28 MHz-es sávterv amatőr műholdas szolgálatra vonatkozó részéből törlésre ke­rült a „csak lejövő ág” korlátozás”;

Ugyanezen sáv 29000 - 29100 kHz szegmensében max. 6000 Hz sávszélesség mel­lett „minden üzemmód”-ra bővült a felhasználás;

A VHF Managerek Kézikönyvének 2.1fejezete valamint az URH sávterv lábjegyzet­tel bővült, miszerint WSPR adásoknál a sávtervben szereplő frekvenciák alatt a le­adott frekvencia közepe, és nem az elnyomott vivő frekvenciája vagy szükségszerű­en a VFO skálabeállítása értendő;

Főként az aktivitási központok rugalmasabb kezelése ill. a redundanciák megszűnte­tése érdekében, az URH/UHF/mirohullámú sávtervek „Használat” (Usage) oszlopai a következőképpen módosulnak:

70.300   MHz: törlendő az RTTY-ra való korátozás

144,000 - 144,025 MHz: Műholdak, Űr - Föld lejövő ág, max. 2.7 kHz sávszéles­ség. A sor (x) lábjegyzettel egészül ki, miszerint: 144,0025 MHz alatt adás nem en­gedélyezett

144.300  MHz: az „SSB hívófrekvencia”, „ SSB Aktivitási Központra” módosul 144,500 MHz: az „SSTV hívófrekvencia”, „Képátviteli Adásmódok (SSTV, FAX stb.) Aktivitási Központra” módosul

144,525 MHz: az „ATV SSB talk back” törlésre kerül

144.600  MHz: az „RTTY hívófrekvencia”, „Adatátvitel Aktivitási Központra (MGM, RTTY stb.)” módosul és kimarad az (n) lábjegyzet

144,660 MHz: a megjegyzés törlésre kerül, de a (h) lábjegyzet fennmarad

144.700  MHz: a „FAX hívófrekvencia” törlésre kerül

145.300  MHz: törlésre kerül az „RTTY Local” kitétel

432.600  MHz: törlésre kerül az „RTTY (ASK/PSK)” kitétel

432.700  MHz: törlésre kerül a „FAX (ASK)” kitétel

433.600  MHz: törlésre kerül az „RTTY (AFSK/FM)” kitétel

433.700  MHz: törlésre kerül a „FAX csatorna (FM/AFSK)” kitétel 24,025 GHz a szélessávú üzem új aktivitási központja

24,125 GHz: törlendő a szélessávú használat preferált státusza

Folyik az 50 MHz-es jeladók átköltözése a jelenleginél 400 kHz-el magasabb frek­venciákra. Ettől eltérő QSY érték az 1. Körzet jeladó koordinátoránál kezdemé­nyezhető. A frekvencia váltás végső határideje 2015. December 31.

50,4 MHz alatti frekvenciákra új jeladók nem koordinálhatók, ami alól kivételt ké­peznek a Szinkronizált Jeladó Project (SBP) tagjai. A szinkronizált jeladók a „4 per­cenként egyszer” helyett „5 percenként egyszer” blokkokat használhatnak.

Letölthető sávkiosztás..

3.    Versenyszabályok

A Konferencia, elismerve, hogy az IARU World Championship világbajnokságon egyes országokban követelmény a sávonként és adásmódonként különböző HQ hí­vójelek használata, felszólítja az 1. Körzet Végrehajtó Bizottságát, hogy kérje fel az IARU Adminisztratív Tanácsát annak megvizsgálására, hogy ezt lehetővé teszi-e az értékelő software.

Az URH/UHF/mikrohullámú sávokon való aktivitás növelése érdekében a nemzeti és szub-regionális aktivitási versenyek szabályai egymást kiegészítőek kell, hogy legyenek. Az aktivitásoknak nemcsak hazai, hanem külföldi résztvevők számára is nyitva kell lenniük.

Döntés született arról, hogy az 1. Körzet - az 50 MHz-es versenyével azonos hétvé­gén és szabályokkal - 70 MHz-en is versenyt szervezzen. Egyetlen eltérés az 50 MHz-es verseny szabályaitól, hogy az 70 MHz-es verseny két kategóriában kerül megrendezésre. Az egyikben megengedett az MGM (gépi úton generált) üzemmód, a másikban nem.

Az URH/UHF/mikrohullámú versenyeken a csupán egyetlen partner állomás logjában szereplő, ún. unique QSO-k s is pontokat érnek, de az eredmény listában az adott állomás sorában közzé kell tenni a „unique” QSO-inak számát is.

A versenyszabályokban meg kell szüntetni a Mozgó (Rover) kategóriát.

Tekintve, hogy a versenyeken résztvevők száma csökken, a részvétel növelése ér­dekében az 1. Körzet 144 és 432 MHz-es versenyein 6 órás kategória is bevezetés­re kerül mind az egykezelős, mind a többkezelős állomások számára.

A hibásan naplózott versenyösszeköttetések értékelésében változás, hogy a ver­senyszervezői felülvizsgálat elmarasztaló döntése esetén ezentúl nem szükségszerű­en veszíti el a pontokat mindkét állomás, hanem a versenyszervező a felülvizsgálat során úgy is dönthet, hogy csak az egyik állomástól veszi el a pontokat (vagy egyik­től sem, vagy mindkettőtől).

A 2014. december 31. utáni időszakra nem terjeszthető ki az a döntés, ami máig megengedi, hogy a 144,500 - 144,700 MHz szegmensben versenyösszeköttetéseket lehessen létesíteni.

A záró plenáris ülésen 3 évre megválasztottuk az új Végrehajtó Bizottságot, az alábbi összetételében:

Elnök: Don Beattie, G3BJ Alelnök: Faisal Al-Ajmi, 9K2RR Kincstárnok: Eva Thiemann, HB9FPM

Titkár: Dennis Green, ZS4BS

Tagok: Thilo Kootz, DL9KCE; David Court, EI3IO; Oliver Tabakovski, Z32TO; Ivan Stauning, OZ7IS és Ranko Boca, 4O3A

A 24. Konferencia megrendezésére 3 tagszövetség jelentkezett és mutatta be aján­latát. Szavazással a DARC mellett döntöttünk, így a 2017. szeptemberében sorra kerülő konferencia helyszíne a München közeli Wildbad Kreuth lesz.

Köszönetet mondok a BFRA vezetőinek és önkénteseinek, bolgár rádióamatőr ba­rátainknak a konferencia jó megszervezéséért, a megfelelő munkakörülmények és kényelem biztosításáért a szép Flamingo Grand szállodában.

Berzsenyi László, HA5EA

00