A MRASZ KÖZPONTI QSL IRODA MŰKÖDÉSI RENDJE

A Magyar Rádióamatőr Szövetség (a továbbiakban: MRASZ) az Alapszabályának és az IARU ajánlásnak megfelelően nemzetközi hatáskörű Központi QSL Irodát működtet. Az iroda célja és feladata, hogy a MRASZ tagjai és tagegyesületi tagjai (a továbbiakban: tagok), valamint a MRASZ pártoló rádióamatőrei részére biztosítsa a Magyarországon belüli és kívüli (külföldi) QSL lapok irodán keresztül történő forgalmazását.

A MRASZ tagjai és a pártolók együttesen alkotják a QSL iroda használatára jogosultak körét.

1.  A QSL iroda tevékenysége

A QSL iroda a QSL lap-forgalmazást a tagok részére a MRASZ tagnyilvántartásában szereplő hívójeleik, megfigyelőszámuk, illetve a pártolók részére a MRASZ pártolói nyilvántartásában bejelentett hívójeleik alapján biztosítja. A hívójelek a következők:

  • Tagok és pártolók egyéni és közösségi amatőr hívójeleik.
  • Tagok és pártolók különleges és alkalmi hívójeleik.
  • Tagok és pártolók DX expedíciós hívójele.
  • Tagok és pártolók külföldi hívójele.
  • QSL iroda használói díjfizetők.
  • Külföldi állampolgárságú MRASZ tag vagy pártoló külföldi hatóság által kiadott hívójele.

Az egyes hívójelek az informatikai és hírközlési miniszter rádióamatőr szolgálatról szóló

15/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet - a rádióamatőr szolgálatról  (továbbiakban rádióamatőr rendelet) meghatározásai szerint értendők.

2. Regisztráció

2.1 Minden QSL iroda használatára jogosult a tagnyilvántartásban bejelentett hívójelén túl (amelyet nem kell regisztrálni) a 1. pontnak megfelelő saját nevére kiadott hívójelek közül tetszés szerint két hívójelet ingyenesen regisztráltathat. A különleges és alkalmi hívójeleket, illetve a MRASZ tag külföldi hívójelét a MRASZ nyilvántartása alapján kell kezelnie az irodának, ahol az irodahasználati jogosultság rögzítésre kerül. A két ingyenesen regisztrált hívójelen felül igény esetén további, az 1. pontnak megfelelő, a regisztrációt kérő saját nevére kiállított hívójelei is regisztráltathatóak, hívójelenként a szabályzat 4.2 pontjában meghatározott díj ellenében.

Regisztráció bejelentése:

Írásban, postai úton a MRASZ címére.

e-mailben a  Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A regisztráció nem automatikus, azt az amatőr engedély tulajdonosának minden egyes hívójel esetében kérelmeznie kell. Az ilyen hívójeleket a MRASZ „Regisztrált hívójelek” listájában kell feltüntetni megyénként, valamint BP, és a listát a MRASZ honlapon közzé kell tenni.

2.2 A QSL iroda használatára jogosultak hívójeleit nem kell évente megújítani (regisztrálni), amennyiben a hívójelek tulajdonosa a MRASZ tagnyilvántartásában, illetve pártolói nyilvántartásában szerepel, és a következő évre vonatkozóan változás nem következik be. Ha a QSL iroda használatára jogosult személy vagy közösség a MRASZ tagságát, vagy pártolói viszonyát felszólítás ellenére sem újítja meg legkésőbb évente december 15.-ig, a QSL iroda használati jogosultsága a tárgyév december 31.-vel megszűnik. Ha ez bekövetkezik, a QSL iroda adatbázisából a regisztrált hívójelek 30 nap türelmi időt követően január 31.-én törlésre kerülnek.

2.3 A QSL iroda használatára nem jogosult (nem tag és nem pártoló) rádióamatőrök számára a lapok kezelését évente a tagdíjfizetés rendjében meghatározott személyi díjjal, pártolói hozzájárulással megegyező összegű befizetést követően a tárgyév december 31-ig a QSL iroda vállalja. A befizetést a 4.1 pontban megjelölt módon, QSL iroda támogatás és (maximum 3, csak és kizárólag a befizető saját nevére kiadott) hívójele közleményben történő feltüntetésével kell megtenni. Az így irodát használó amatőrök a beérkező lapokat térítésmentesen megkapják, a kimenő lapokat az irodaszabályzatában meghatározott térítési díj ellenében (a HA amatőröknek küldendő lapokat térítési díj megfizetése nélkül) küldhetik a megyei QSL ügyintézőn keresztül, de egyéb kedvezményre nem jogosultak. A befizetéssel egy időben meg kell jelölni a használandó megyei QSL ügyintéző nevét.

2.4 A használatra nem jogosultak lapjait 10 évig meg kell őrizni, azt követően a lapokat az iroda megsemmisíti.

3. A QSL lapok kezelésének rendje

3.1. Beérkező QSL lapok forgalmazása

A központi QSL iroda a beérkezett QSL lapokat a tag esetében a tagegyesületének megfelelő vagy a tag által megjelölt illetve pártoló esetében a pártoló által megjelölt megyei ügyintéző szerint szétválogatja, és az irodahasználati jogosultságot illetve a 2.3 pont szerinti kezelési jogosultságot ellenőrizve csoportosítja. A QSL iroda az arra jogosultak lapjait a megyei QSL ügyintézők részére postán továbbítja (az iroda QSL lapokat személyesen csak a megyei QSL ügyintézőnek, vagy az általa meghatalmazott személynek adhat ki).

3.2. Belföldre küldendő QSL lapok forgalmazása

Csak az irodahasználatra jogosultak illetve a 2.3 pont szerinti kezelési jogosultságot szerzők vehetik igénybe. A külföldre küldendő lapokkal együtt, elkülönítve és megyék szerint csoportosítva kell beküldeni a belföldre küldendő lapokat. A csomagban nem kell feltüntetni a belföldi lapok súlyát.

A QSL iroda a beküldött lapokat szúrópróbaszerűen ellenőrzi, és a jogosultsággal nem rendelkezők lapjait a megfelelő megye számára visszaküldi.

A QSL iroda használatára jogosult rádióamatőrök részére a belföldi állomások közötti QSL lap forgalmazása, és a számukra külföldről érkező QSL lapok kezelése, szétosztása térítésmentes.

3.3. Külföldre küldendő QSL lapok forgalmazása

Csak az irodahasználatra jogosultak illetve a 2.3 pont szerinti kezelési jogosultságot szerzők vehetik igénybe. Az iroda a külföldre küldendő lapokat csak a megyei QSL ügyintézőktől beérkező csomagokban fogadja. A csomagban a lapokat a MRASZ honlapján közzétett QSL válogatási lista alapján, lehetőleg a külföldi irodák alapján elválasztva sorrendbe kell szedni. A válogatás során ügyelni kell arra, hogy egyes országokban körzetenként külön-külön QSL iroda működik. Ilyen pl: az USA irodák, vagy az Ausztrál körzetek.

A QSL menedzserrel rendelkező állomásoknál (amennyiben az országuk QSL irodája azt engedélyezi) a menedzser hívójelének körzetéhez kell a lapot besorolni.

A QSL lapok helyes sorrendbe szedése és elválasztása az irodai feldolgozást könnyíti meg. A nem válogatott, kevert lapokat az iroda feldolgozás nélkül visszaküldi. 

Ha a beküldött csomag több egyéni amatőr lapjait tartalmazza, akkor a megyei ügyintéző köteles az összes lapot a QSL válogatási lista alapján csoportosítani úgy, hogy az egy adott körzethez tartozó lapokból csak egy csoport legyen. Ennek elmulasztása a feldolgozást megnehezíti, és lassítja. Az ilyen csomagok feldolgozása később történik meg.

A beküldött csomagokhoz mellékelni kell a csomagban levő külföldre küldendő lapok súlya után a súlyarányos térítési díj befizetését igazoló postai csekk(ek), vagy banki átutalás(ok) másolatát. Ha a befizetésről nincs igazolás a csomagban, vagy az összeg nem megfelelő, a csomag feldolgozása az igazolás pótlólagos megtörténtéig nem történik meg.

A befizetésnél a külföldre küldendő lapok súlyát 10 dkg-ra felfelé kerekítve kell számolni, és a befizetett összegnek is ezt kell fedeznie.

Tehát a külföldre küldendő QSL lapokért súlyarányos térítési díjat kell fizetni, melyhez a MRASZ költségvetéséből közgyűlési határozattal kedvezmény biztosítható. A kedvezmény mértéke évente változó, amelyet a szövetség költségvetése terhére az elnökség javaslatára a MRASZ közgyűlése határoz meg, és teszi közzé a honlapján.

A súlyarányos térítési díjat a 4.1. pont meghatározásának megfelelően „Irodatámogatás” megjelöléssel kell postai csekken befizetni, vagy átutalni a MRASZ részére.

A QSL iroda nem kezel pénzügyi egyenleget.

3.4. A QSL iroda forgalmára vonatkozó egyéb szabályok

A megyei QSL ügyintéző feladata ellenőrizni a részére átadott, bel- és külföldre küldendő lapokat, és csak a QSL iroda használatára jogosult személytől illetve a 2.3 pont szerinti kezelési jogosultságot szerzőktől fogadhatja el azokat. Ellenőriznie kell azt is, hogy a hazai forgalomba bocsátott QSL lapok (HA-HA) megfelelő megyéhez lettek-e besorolva. Lásd: 3.1. pont.

A megyei QSL ügyintézőn kívül minden tag és pártoló tekintettel kell, legyen arra, hogy a hívójelek negyedéves gyakorisággal kerülnek frissítésre a MRASZ honlapon. Csak az adott hívójel megjelenését és a regisztrációt követően vehet részt az érintett tag, vagy pártoló illetve a 2.3 pont szerinti kezelési jogosultságot szerző a QSL iroda forgalmában.

A regisztrált hívójeleket a MRASZ a személyes adatok kezelésével kapcsolatos szabályok betartása mellett a megyei ügyintézők rendelkezésére bocsátja.

A válogatási listán nem szereplő DXCC körzetekben nincs QSL iroda, ezért ezekbe a körzetekbe küldendő lapot az iroda nem fogad el. Az irodával nem rendelkező körzetbe küldendő lapot az állomás menedzserének irodája szerinti körzethez kell besorolni, amennyiben a menedzser fogad lapot irodán keresztül. Ha a menedzser sem fogad irodán keresztül lapot, vagy a menedzser nincs feltüntetve a QSL lapon, a Központi iroda a lapot visszaküldi a külföldről bejövő lapokkal együtt az érintett megyei QSL ügyintézőnek. Az irodával nem rendelkező DXCC körzetek a válogatási listán „No bureau” megjegyzéssel szerepelnek.

A QSL iroda az IARU által ajánlott, a nemzetközi QSL irodák által  szabványosnak tekintett méretű (9 x 14 cm)  QSL lapok továbbítását végzi. Az ennél nagyobb méretű QSL lapok a csomagolásnál hátra maradhatnak, és továbbításuk késedelmet szenvedhet.

4.Súlyarányos térítési díj és regisztrációs díj

4.1.Súlyarányos térítési díj

A súlyarányos térítési díj  a külföldre továbbítandó lapok esetében 3500.- Ft/kg. A díj mértéke évente felülvizsgálatra kerül és módosítható. Módosítás esetén a díj mértékét az új díj alkalmazásának kezdeti időpontjával együtt a MRASZ a saját honlapján közzéteszi, és az egyesületeit (klubjait) tájékoztatja a módosításról.

2019-ben az Elnökség 2018. december 20-i határozata alapján a tagok (a MRASZ tagszervezeteinek a MRASZ tagnyilvántartásába bejelentett tagjai) és a tagszervezetek jogosultak a külföldre továbbítandó lapok esetében kedvezményt igénybe venni. A kedvezmény igénybevételének nyilvántartása a megyei ügyintézők feladata. A csomagban jelölni kell, hogy mely lapok küldése esetén él a jogosult a kedvezménnyel. A kedvezmény a jogosult személy nevére szólóbejelentett és a saját nevére szóló, regisztrált hívójelei, a tagszervezet bejelentett közösségi hívójele után összesítve 3 kg QSL lap erejéig vehető igénybe. (Pl. HA5XXX 2019-ben márciusban küldött egy kg lapot külföldre, majd júniusban és az év hátralévő részében továbbít összesen még 5 kg lapot külföldre, amelyben regisztrált hívójelei lapjait küldi. Ez alapján a 6kg lap súlyarányos térítési díjából csak 3 kg-ért kell fizetnie, 3 kg-ot térítés nélkül küldhet a kedvezmény igénybevételével, amelyet a megyei ügyintéző jelöl és továbbít.) A kedvezmény nem érvényesíthető nem a saját nevére szóló hívójelek (QSL manager) után.

A díjat kizárólag a MRASZ számlaszámával ellátott „Készpénz átutalási megbízás” nevű csekken, vagy átutalással fogadja el a MRASZ. A számlaszám: 10200823-22214586-00000000. Csekkek a MRASZ titkárságon, a Központi QSL Irodában, a Területi Szövetségeknél, illetve a megyei QSL ügyintézőknél szerezhetők be. A „Készpénz átutalási megbízás” jobb felső sarkában lévő, illetve az átutalási megbízás „Közlemény” rovatba be kell írni: Irodatámogatás, valamint a könnyebb azonosítás céljából a feladó hívójelét.

4.2.Regisztrációs díj

A három hívójelet meghaladó, minden egyes regisztrálandó hívójel után 1000Ft/hívójel regisztrációs díjat kell fizetni. A regisztrációs díj fizetésének módja megegyezik a súlyarányos térítési díj fizetésével, azaz „Irodatámogatás” megjelölést kell alkalmazni a befizetéskor. Az azonosíthatóságot a feltüntetett hívójel és a regisztrációs díj mértéke biztosítja.

5. Belföldről postai küldemények címzése

5.1. Levélküldemények esetén (2 kg-nál kisebb)

Pf. 231. Budapest 1325 MRASZ QSL Iroda

5.2. Csomagküldemények esetén (2 kg-nál nagyobb)

Zelei J. Csaba
1041 Budapest
Lebstück M. u. 63. 5/29.

Budapest, 2018. december 20.

MRASZ Elnöksége

00