Magyar Rádióamatőr Szövetség Rádióforgalmi Versenyszabályzata 2016.

 pdf download

1. MEGHATÁROZÁSOK

1.1. Rádióamatőr rádióforgalmi verseny: a verseny rendezője által, az éves nemzetközi, vagy hazai versenynaptárban előre meghirdetett, versenykiírás alapján lebonyolított éterverseny.

Rövidhullámú rádióamatőr rádióforgalmi verseny (a továbbiakban: RH verseny): az 1.8 MHz 30 MHz frekvencia-tartományban rádióamatőrök részére kijelölt sávok verseny szegmenseiben, meghatározott módon és időintervallumban, az adott versenyre vonatkozó egyedi versenykiírás alapján   lebonyolított verseny.      

Ultrarövid-hullámú rádióamatőr rádióforgalmi verseny (a továbbiakban: URH verseny): az 50 MHz feletti frekvenciatartományban rádióamatőrök részére kijelölt helyen és módon, meghatározott időintervallumban, az adott versenyre vonatkozó egyedi versenykiírás alapján lebonyolított verseny.

1.2. Hazai verseny: Magyarország területén, magyar állampolgárságú, valamint hazánkban tartózkodó külföldi (hazánk területén érvényes) amatőr engedéllyel rendelkező rádióamatőrök részére a Magyar Rádióamatőr Szövetség (a továbbiakban: MRASZ) által kiírt és általa vagy megbízottja által lebonyolított rádióforgalmi verseny.

1.3. Nemzetközi verseny: bármely ország területén, külföldi- és magyar állampolgárságú amatőr engedéllyel rendelkező rádióamatőr versenyzők részvételével bármely külföldi rádióamatőr szövetség vagy szervezet, illetve a MRASZ által kiírt és lebonyolított nemzetközi rádióforgalmi verseny.

1.4. Egyéni versenyző: a magyar állampolgárságú, hatóság által kiállított érvényes amatőr engedéllyel rendelkező, valamint hazánkban tartózkodó külföldi (hazánk területén érvényes amatőr engedéllyel rendelkező) rádióamatőr.

1.5. Nemzeti válogatott versenyző: az a magyar állampolgárságú, hatóság által kiállított érvényes amatőr engedéllyel rendelkező, valamint hazánkban tartózkodó külföldi (hazánk területén érvényes amatőr engedéllyel rendelkező) rádióamatőr, aki tagja a MRASZ valamely tag-egyesületének, és a nemzeti rádióforgalmi válogatott szövetségi kapitánya hívta be a válogatott keretbe.

1.6. Verseny-csapat: a MRASZ azon tag-egyesületének hívójelével versenyző rádióamatőrök összessége, akik tagjai az adott tag-egyesületnek (vagy az adott tag-egyesületnél vendégjátékjogot szereztek) és csapat (többkezelős), vagy az Alpok-Adria VHF versenyben "A" versenykategóriában indulnak.

1.7. Vendég játékjog: az a magyar állampolgárságú, hatóság által kiállított érvényes amatőr engedéllyel rendelkező, valamint hazánkban tartózkodó külföldi (hazánk területén érvényes amatőr engedéllyel rendelkező) rádióamatőr, aki tagja a MRASZ valamely tag-egyesületének, de az adott verseny-évadban nem a saját egyesületének hívójelével, hanem más MRASZ tag-egyesület többkezelős hívójelével induló csapat tagja kíván lenni. Erre vonatkozóan a két érintett MRASZ tag-egyesületnek írásos megállapodást kell kötni, és a fogadó egyesület az érintett rádióamatőr vendégjátékjogot igazoló kérelmét a MRASZ részére a versenyévad kezdetét megelőző 30 nappal leadta.

Megjegyzés: ha az adott versenyző vendégjátékjoggal rendelkezik, a teljes versenyévadra vonatkozóan a saját   egyesületének csapatában (hívójelével) nem, hanem csak a fogadó egyesület többkezelős csapatában, annak hívójelével versenyezhet.

1.8. A versenyzők életkorának megállapítása: az „Utánpótlás" kategóriában a tárgyév január elsején betöltött kort (évet) kell figyelembe venni.

1.9. Hazai versenyrendező: a MRASZ azon tag-egyesülete, vagy a versenybizottsága, amelyet a Magyar Rádióamatőr Szövetség elnöksége az alábbi hazai rendezésű éterversenyek valamelyikének rendezésével megbízza.

1.9.1 Rövidhullámú rádióforgalmi országos bajnokság (RH OB): a verseny rendezője által elkészített és meghirdetett versenykiírás szerint.

1.9.2 Ultrarövid-hullámú rádióforgalmi országos bajnokság (URHOB) és (Magyar Kupa): a verseny rendezője által elkészített és meghirdetett versenykiírás szerint.

1.9.3 Nemzetközi rövidhullámú rádióforgalmi verseny (HA DX): a verseny rendezője által elkészített és meghirdetett versenykiírás szerint, a hazai versenyzőkre vonatkozóan és a külföldi versenyzőkre vonatkozóan.

1.9.4 Nemzetközi ultrarövid-hullámú rádióforgalmi verseny (HA-VHF, -UHF, -SHF): a verseny rendezője által elkészített és meghirdetett versenykiírás szerint a hazai és nemzetközi versenyzőkre vonatkozóan.

 

2. A VERSENYEK LEBONYOLÍTÁSA

2.1. A versenyek helyszíne: jellemzően minden egyéni állomás, közösségi állomás és verseny-csapat a saját amatőr engedélyében meghatározott települési helyen versenyez. Ettől eltérni csak a 15/2013 (IX.25) NMHH rendelet előírásai alapján engedélyezett, illetve a versenykiírásokban meghatározott feltételek szerint lehet.

2.1.1. Rövidhullámú rádiósport csapat-világbajnokság (1): az ebben a versenyben részt vevő nemzeti válogatott csapata a versenyt lebonyolító ország területén, a verseny szabályzatában leírt feltételek mellett települ, és vesz részt a versenyen.

2.1.2. Rövidhullámú rádiósport csapat-világbajnokság (2): az ebben a versenyben, saját országában résztvevő nemzeti válogatott csapat (HQ) az amatőr engedélyében előírtak, valamint a versenyszabályzatában leírt feltételek mellett vesz részt a versenyen.

 

3. ELEKTRONIKUS JEGYZŐKÖNYVEK (LOG-OK)

3.1. Minden hazai rendezésű verseny jegyzőkönyvét elektronikus formában kell készíteni. A rendezők a nem elektronikus úton készített jegyzőkönyveket ellenőrzésre elfogadhatják, ha a versenykiírás erre lehetőséget ad.

3.2. Formátum: Az adott verseny kiírásának megfelelő kell, legyen.

3.3. Egyéb: minden versenyző köteles figyelembe venni a verseny rendezője által előírt egyéb olyan feltételeket, kéréseket, amelyek a verseny jellegéből fakadnak, és a versenyt megelőzően a versenykiírásban közzé tettek.

 

4. A VERSENYEK ÉRTÉKELÉSE

4.1. Határidők: a hazai rendezésű rádióforgalmi versenyek értékelése a Szövetség által megbízott rendezők- az eredmények jóváhagyása pedig a MRASZ Versenybizottság és a Bírói bizottság a feladata az alábbi határidők betartásával:

4.1.1. Rövidhullámú rádióforgalmi országos bajnokság (RHOB): a verseny befejezését követő 60 napon belül.

4.1.2. Ultrarövid-hullámú rádióforgalmi országos bajnokság (URHOB): a verseny befejezését követő 60 napon belül.

4.1.3. Nemzetközi rádióforgalmi verseny (HA-DX, HA-VHF): a verseny befejezését követő 60 napon belül.

4.1.4. URH Magyar Kupa (VHF, UHF, SHF): a verseny befejezését követő 90 napon belül.

 

5. A HAZAI RENDEZÉSŰ VERSENYEK EREDMÉNYEINEK KÖZZÉTÉTELE, ÓVÁS

5.1. Előzetes eredményjegyzéket az 5.1.1-5.1.4. pontokban leírt határidőkig a verseny rendezője és/vagy a Versenybizottság közzé teszi a MRASZ honlapján

5.2 Óvás: ha valamely versenyző nem ért egyet a megjelent előzetes eredményjegyzékkel, írásban (e-mail is elfogadott) óvást nyújthat be a Versenybizottsághoz.

5.2.1. Óvási határidő: az előzetes eredményjegyzék közzétételétől számított 15 napon belül.

5.2.2. Óvási díj: Óvási díjat nem kell fizetni

5.2.3. Óvás kivizsgálása: A bizonyítás az óvást benyújtó versenyző feladata. A Versenybizottság a benyújtott bizonyítékok alapján az óvást 15 napon belül kivizsgálja, majd tájékoztatja az óvást benyújtó versenyzőt.

5.2.4. Óvás elfogadása esetén a Versenybizottság az előzetes eredményjegyzéket módosítja.

5.2.5. Óvás elutasítása esetén az Országos Bajnokságokat illetően (RH és URH OB) az óvást elutasító versenybizottsági határozat ellen a versenyző írásos fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést a MRASZ Bírói Bizottságának címezve a Versenybizottsághoz kell benyújtani. Más magyar rendezésű versenyek esetén a Versenybizottság határozata végleges. A Bírói Bizottság a benyújtott fellebbezést 15 napon belül elbírálja, majd értesíti a fellebbező versenyzőt és a Versenybizottságot. Ezt követően további jogorvoslatra nincs lehetőség.

5.2.6. Az óvások kivizsgálását követően, illetve amennyiben az előzetes eredményjegyzék közzétételét követő 15 napon belül óvás nem érkezik, úgy az előzetes eredményjegyzéket a Versenybizottság végleges eredménnyé nyilvánítja.

 

6. A RÁDIÓFORGALMI ORSZÁGOS BAJNOKSÁGOK ELLENŐRZÉSE

6.1. Versenybírók, versenyellenőrök: a verseny rendezője jogosult a versenyszabályait ismerő versenybírók-nak (rádióamatőröknek) a verseny teljes időtartamára szóló írásos megbízást adni a versenyre nevezett versenyzők ellenőrzése céljából. Ezen versenybírók kötelesek az egyes versenyperiódusok előtt megérkezni a versenyző települési helyére.

6.2. Megfigyelő versenybírók: a verseny rendezője jogosult a verseny szabályait ismerő megfigyelő állomások üzemeltetésére a verseny teljes időtartama alatt. Ezen ellenőrök, versenybírók a verseny teljes időtartama alatt magnófelvételeket készíthetnek a versenyzők munkájáról.

6.3. Egyéb: Az elnökség egyes versenyekre egyszeri alkalommal ellenőröket (versenybírókat) bízhat meg a szabályok betartásának (teljesítmény, tényleges QTH, operátorok száma stb) ellenőrzésére. A versenyzőknek az ellenőrzést lehetővé kell tenni. A megbízott ellenőrök az adott versenyen nem indulhatnak.

 

7. A HAZAI RENDEZÉSŰ VERSENYEKEN, A HAZAI VERSENYZŐK ÁLTAL BETARTANDÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

7.1 A 2004. évi I. tv, a 15/2013 (IX.25.) NMHH rendelet, a rádióengedély, a versenyszabályzat, valamint az adott verseny kiírása előírásait be kell tartani különös tekintettel az alábbiakra:

SINGLE-OP: Az adóengedély szerint egyéni állomásnak minősülő rádióamatőr állomás, amelyik az engedélyben szereplő QTH-ról versenyez, vagy ha kitelepült, akkor a /P-t köteles a hívójele után adni. A különleges engedélyű egyéni állomás (pl a négy karakteres), ha nem az engedély szerinti QTH-ról versenyez, a megváltozott QTH-t előzetesen be kell jelenteni az NMHH-nak és a MRASZ-nak legkésőbb a versenyt megelőző munkanapon emailben.

MULTI-OP: Az adóengedély alapján közösségi állomásnak minősülő rádióamatőr állomás vagy versenycsapat, amelyik az engedélyben szereplő QTH-ról versenyez, vagy ha kitelepült, akkor közösségi állomás esetén a /P-t köteles a hívójele után adni, versenycsapat esetén a megváltozott QTH-t, az NMHH-nak és a MRASZ-nak is legkésőbb a versenyt megelőző munkanapon e-mailben be kell jelenteni.

7.2 Valamennyi rádióforgalmi versenyen be kell tartani az IARU sávtervekben foglalt előírásokat.

7.3 A versenyző az RH és URH-OB, valamint HA-DX és HA-VHF/UHF/SHF URH Magyar Kupa versenyeken (egy adott verseny időtartama alatt) sávtól, periódustól, üzemmódtól függetlenül csak egy azon hívójellel versenyezhet. Egyéni és közösségi állomás egy adott versenyen vagy többfordulós versenyen csak egy hívójelet használhat. Egyazon egyesület (rádióklub) ugyanazon versenyen ugyanazon QTH-ról, csak egy hívójellel versenyezhet.

7.4 Az adó-vevőberendezésnek és az antennának fizikailag kell egymáshoz csatlakoznia. Az adó és vevő berendezések távvezérlése semmilyen módon nem engedélyezett.

7.5 Az összeköttetések komplettírozására más hírközlési szolgáltatások használata sem a verseny alatt sem utólag nem engedélyezett (Pl: email, chat szoba, telefon stb.)

7.6 Csak az 500 méteres körön belül telepített rádióállomások hálózatba kapcsolása engedélyezett.

7.7 Közösségi hívójellel egykezelős kategóriában nem lehet versenyezni.

7.8 A naplózott, de nem pontozott dupla összeköttetés nem minősül hibának, pontlevonást nem von maga után. Viszont minden pontozott dupla összeköttetés esetén törlésre kerül az ismételten pontozott összeköttetés, valamint a kérelmezett QSO pontszámból levonásra kerül a dupla összeköttetés után kérelmezett QSO pont háromszorosa. Az a jegyzőkönyv, amelyben a naplózott összes összeköttetések számát 2%-al meghaladó pontozott dupla összeköttetés van, csak ellenőrzésre fogadható el.

7.9 A naplózott összeköttetéseknél megengedett legnagyobb időeltérés a HA-OB esetén 2-, a HADX és az URH-OB esetén 2-, a HA-VHF/UHF/SHF, és az URH Magyar Kupa verseny esetén 3 perc lehet. Ennél nagyobb időeltérés esetén mindkét állomástól az összeköttetés levonásra kerül. Ha a beérkezett jegyzőkönyvekből, vagy egyéb módon egyértelműen megállapítható, hogy ki naplózta rosszul az időt, akkor csak annak a versenyzőnek az összeköttetését kell hibásnak tekinteni, aki az időt nem megfelelően rögzítette. Ez esetben az ő összeköttetése törlésre kerül.

7.10 Az összeköttetés akkor tekintendő érvényesnek, ha mindkét logban (állomás és ellenállomás) a naplózott összeköttetések az adott időeltérésen belül vannak és a vett adatok megegyeznek az adott adatokkal (hívójel, riport, ellenőrző szám locator stb). Ha eltérés tapasztalható, akkor a vett adatokat kell hibásnak tekinteni és ezen összeköttetés után számított pontot nullára állítani. Esetleges büntetőpontokról a versenykiírás külön rendelkezhet. Amennyiben bebizonyosodik az óvások kivizsgálásakor, vagy más módon, hogy az adásoldali adatoknak 2%-ot meghaladóan, ismétlődően rossz a naplózása, az adott versenyző jegyzőkönyve csak ellenőrzésre fogadható el.

7.11 Az időkorlát nem jogosít arra, hogy a versenyző a versenykiírásban megadott kezdési időpont előtt, vagy a megadott befejezési időpont után, összeköttetést létesítsen, vagy összeköttetést fejezzen be. Az a versenyző, aki ezt megsérti, annak a jegyzőkönyve csak ellenőrzésre fogadható el.

7.12 Az RH és URH OB-kon NYILT, meghívásos kategóriában minden olyan érvényes magyar amatőr engedéllyel rendelkező hazai-, illetve hazánkban tartózkodó külföldi rádióamatőr indulhat (egyéni, illetve csapat), aki nem rendelkezik MRASZ regisztrációs kártyával, de a verseny szabályait ismeri és elfogadja. A NYILT kategóriában indulók „bajnok"-i címet, illetve minősítési pontot nem szerezhetnek.

7.13 MRASZ regisztrációs kártyával rendelkező versenyző „NYÍLT" kategóriában nem indulhat.

7.14 A hazai rendezésű versenyekkel kapcsolatos vitás esetekben a versenyértékelő bizottsága a versenyzőnek, illetve versenyzőknek meghallgatási lehetőséget biztosít.

           Érvényes: 2016. 01.01.

                                                                                                                        VERSENYBIZOTTSÁG

00